CO DĚLÁME

PROGRAM DNEŠNÍ SVĚT

 • Usnadňuje realizaci Školních vzdělávacích programů ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce RVP ZV, RVP G.
 • Výchozí „servisní" didakticko-metodickou pomůckou programu Dnešní svět pro vyučující druhého stupně základních škol, gymnázií a středních škol je časopis Dnešní svět.
 • Pod "zastřešující" program Dnešní svět patří vzdělávací programy Dnešní energetický svět, Dnešní svět v souvislostech a Dnešní finanční svět.
 • Více...

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ EUROREBUS

 • Vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol, která má v České republice více než dvacetiletou tradici.
 • Soutěž má oficiální garanci MŠMT.
 • Více...

ŠKOLNÍ ATLAS DNEŠNÍHO SVĚTA

 • Nejnovější Školní atlas dnešního světa se schvalovací doložkou MŠMT je zcela unikátní především kombinací tradiční tištěné a moderní online verze na internetu.
 • ŠADS plně vyhovuje potřebám výuky v základních školách, a to významně rozšířeným množstvím obecně zeměpisných i politických map, které zobrazují jednotlivé kontinenty a detailněji pak také vybrané regiony.
 • ŠADS je zároveň moderně koncipován na bázi mezipředmětových vazeb, pokrývá základní tematické celky vzdělávacích oblastí Člověka a příroda, Člověk a společnost RVP ZV a RVP G.
 • Více o Školním atlasu dnešního světa na stránkách www.dnesni-svet.cz

ŠKOLNÍ ATLAS DNEŠNÍHO ČESKA

 • Školní atlas dnešního Česka se schvalovací doložkou MŠMT je unikátní kombinací tradiční tištěné a moderní online verze na internetu – navazuje na úspěšný Školní atlas dnešního světa a využívá výchozí digitální platformy ŠADS.
 • ŠADČ je oceněn jako Mapa roku 2015 v kategorii Kartografická díla pro školy.
 • Zaměření na různé obory lidské činnosti ze Školního atlasu dnešního Česka činí učební materiál vhodný nejen pro výuku zeměpisu, ale i souvisejících přírodovědných (přírodopis) či společenskovědních (dějepis, výchova k občanství) oborů.
 • Více o Školním atlasu dnešního světa na stránkách www.dnesni-svet.cz

NOVINKY

31.7.2017
Makroregiony v časopise Dnešní svět

Vedle tradičních tematicky zpracovaných celků vyjde v rámci časopisu v následujících dvou letech také šest unikátních, regionálně zaměřených čísel na jednotlivé světadíly. Prvním z nich je Severní Amerika. Důraz je při zpracování kladen na aktuální údaje, současné trendy, souvislosti i případové studie charakterizující specifika daného regionu.

Další...